HBH Apartamenty

Klauzula informacyjna RODO

1. Administrator danych osobowych HBH BIAŁYSTOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 202, NIP : 542-323-41-33, z którym można się kontaktować na adres email daneosobowe@hbhapartamenty.pl lub adres siedziby podany wyżej – przetwarza dane osobowe swoich kontrahentów oraz gości hotelowych zgodnie z obowiązującymi przepisami :

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :

a) Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy w tym umowy o świadczenie usług hotelowych lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) dane osobowe są przetwarzane dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) dane osobowe przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody ( np. kierowanie i wysyłanie informacji marketingowych i ofert o produktach i usługach administratora drogą mailową i telefoniczną ) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d) dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt, prowadzenie ankiet dotyczących zadowolenia gości hotelowych ze świadczonych usług, prowadzenie marketingu bezpośredniego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Źródłem pochodzenia niektórych danych osobowych może być kontrahent administratora, który przekazuje nam dane zwykłe niezbędne do realizacji kontraktu, w tym dane kontaktowe, w szczególności email, telefon – dotyczy to np. osób reprezentujących kontrahenta/jego pracowników wyznaczonych do realizacji zawartej pomiędzy nami umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie :

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy IT, poczta, firmy kurierskie, kancelaria prawna, bank, biura podróży;

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz do celów wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.

7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od Administratora :

a) dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy,

11. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

12. Administrator przetwarza również dane innych kategorii osób, np. swoich pracowników, kandydatów do pracy itd. Każda osoba, której dane dotyczą otrzymuje od administratora informacje zgodnie z zasadami określonymi w art. 13 i 14 RODO.


HBH Apartamenty